logo eduetka

Proyecto Ciencias Naturales Biología A) Anàlisi De Casos: Treball D?Investigació I Recerca Dels Problemes Del Medi Ambient I Realització D?Un Informe Científic Mitjançant La Plataforma Intraweb On Es Concretin Possibles Polítiques De Millora

A) Anàlisi De Casos: Treball D?Investigació I Recerca Dels Problemes Del Medi Ambient I Realització D?Un Informe Científic Mitjançant La Plataforma Intraweb On Es Concretin Possibles Polítiques De Millora

Publicado el 06 Enero de 2013

Autor: ANA MARIN HIDALGO

Descripción

.

A)   El projecte està dirigit a un grup-classe d’un Institut de Secundària, concretament del 3r. Curs de l’ESO.

Es posaran a disposició dels alumnes diferents recursos, com les lectures obligatòries, pautes de lectura i materials de reforç; mapes conceptuals, vídeos, lectures d’ampliació, així com els diversos recursos tecnològics de la plataforma INTRAWEB: eines pel treball en petit grup, els diaris del treball, ja sigui individual i en grup, l’editor col·laboratiu i els diferents instruments d’autoavaluació, a més a més del reforç sostingut i continuat del professor-tutor durant la realització del projecte.

Es tracta d’un programari que li servirà a l’alumnat com una eina per a la seva formació, mitjançant una xarxa de comunicació interna de l’Institut amb l’alumnat. El professorat també tindrà accés per tal de guiar i orientar als alumnes en el seu procés d’aprenentatge. Tot l’aprenentatge de la unitat didàctica concretada es realitzarà amb el suport de les TIC.

Amb l’anàlisi de casos l’alumnat realitza un raonament  que li porta a contrastar les seves conclusions amb els altres, a acceptar.-les i a expressar les seves pròpies aportacions, de forma que realitza un aprenentatge a treballar de forma col·laborativa i a la presa de decisions de forma grupal. Al portar a l’alumne a generar possibles solucions, desenvolupa al mateix temps la capacitat creativa, la capacitat d’innovació i representa un recurs per a connectar la teoria amb la pràctica.

Ficha técnica

Área:Ciencias Naturales

Asignatura:Biología

Edad: - No hay restriccion de edad - No hay restriccion de edad - No hay restriccion de edad

Duración:

Herramientas:

Auto Aplicaciones

Bases de datos

Blogs

Calendarios

Diagramas de flujo - proceso

Fotografía

logo IDEA

Crear proyectos de clase utilizando inteligencia artificial dando clic aquí

Objetivos

.

-       Comprendre missatges de contingut científic, elaborar-ne i comunicar-ne, utilitzant el llenguatge oral i escrit i fent servir quan calgui altres llenguatges i recursos, especialment els provinents de les TIC, que puguin ajudar a fer la comunicació més eficaç.

-       Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions.

-       Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista a assegurar un futur més sostenible.

Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària.

Recursos

.

ACTIVITAT 1

A partir del diagrama realitzat per aquest projecte els alumnes hauran d’investigar mitjançant els links que se’ls hi proporciona amb els principals conceptes, així com les principals causes dels problemes ambientals.

 

PROBLEMES AMBIENTALS

I.       principals fonts de contaminació

II.      canvi climàtic

A.   efecte hivernacle

1.   gasos atmosfèrics

a.   GASOS ATMOSFÈRICS

2.   QUE ÉS?

3.   COM ES PRODUEIX

B.   escalfament del sistema climàtic

C.   Agents contaminants de l'atmosfera

1.   activitats de protecció a nivell internacional

D.   Principals causes del canvi climàtic

1.   CAUSES DEL CANVI

E.    L'ESCALFAMENT DE LA TERRA

1.   EL DESGEL

III.     LA DESFORESTACIÓ

IV.     CONTAMINACIÓ DE L’ATMOSFERA

V.      CONTAMINACIÓ RIUS I MARS

A.   ÚS EXCESSIU DE L'AIGUA

VI.     LA DESERTIFICACIÓ

 

ACTIVITAT 2

Un cop realitzat el treball de recerca i investigació els alumnes hauran de confeccionar un nou diagrama, utilitzant el programa Inspiration, perquè puguin afegir imatges, que els hi servirà per a interioritzar el seu aprenentatge mitjançant la relació directa amb imatges que siguin significatives per a ells.

Aquesta activitat la realitzaran per parelles.

 

ACTIVITAT 3

Després treballaran de forma individual en el projecte del Ministeri d’Educació “La Biosfera”, mitjançant el següent enllaç:

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/cambios_ecosistemas/index.htm

Per tal de que puguin auotavaluar-se realitzant les activitats incloses en aquest projecte i adonar-se dels canvis que ha produït l’acció humana en els ecosistemes.

 

ACTIVITAT 4

Visualització del següent vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=OxmvhJPT5Sw 

Aprofundir en l’estudi de la contaminació ambiental per després poder iniciar un debat, mitjançant els següents documents:

-       http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=6cd5eb0f767d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6cd5eb0f767d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

-       http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf

-       http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.daafef89898de25e9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=b8039b52577d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b8039b52577d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

-       CANVI CLIMATIC

-       http://cambioclimaticoglobal.com/introduc.html

-       http://cambioclimaticoglobal.com/evidencias-cambio-climatico.html

-       http://cambioclimaticoglobal.com/atmosfe2.html

-       http://cambioclimaticoglobal.com/presupue.html

-       http://cambioclimaticoglobal.com/causas.html

-       http://cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero.html

 

La finalitat del debat és que després d’haver aprofundit en l’estudi d’aquest bloc, encetem un espai de reflexió que serveixi per exposar i comentar les idees més rellevants del canvi climàtic i les conseqüències que ha produït l’acció de l’home en els ecosistemes.

S’iniciarà el debat mitjançant la plataforma intraweb una eina que proporciona la pàgina web xtec.cat, per tal de realitzar un aprenentatge constructiu entre tots els usuaris. Han de debatre, buscar i proposar possibles solucions, amb les corresponents argumentacions justificades, seguint les pautes que a continuació es detallen:

Preguntes guia que ajuden a seguir la discussió en el debat

-       Quina és la vostra primera impressió un cop visualitzat el vídeo?

-       Penseu que l’home hauria de tenir més cura per evitar aquestes catàstrofes.

-       Quines mesures se us acudeixen per tal d’evitar aquestes catàstrofes?

Aquestes activitats es realitzaran en diverses sessions, es fixarà una data límit per a la discussió, en relació a com es vagi desenvolupant tot el procés, així com les possibles dificultats que experimentin els propis alumnes.

 

ACTIVITAT 5

A partir de la lectura dels documents següents:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187515s.pdf

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

Creació d’un nou marc referencial amb noves propostes de millora a nivell internacional. Aquesta activitat es realitzarà per grups de quatre persones màxim i es tracta de confeccionar un nou informe amb propostes creades pels components dels grups, document de text que els alumnes hauran de penjar en la plataforma de intraweb, perquè tots els companys puguin accedir i es pugui compartir el coneixement.

Cada informe serà avaluat per un altre grup de classe, seguint les indicacions del tutor-professor.

 

 

Requisitos

.

Proceso

.

A)   El projecte està dirigit a un grup-classe d’un Institut de Secundària, concretament del 3r. Curs de l’ESO.

Es posaran a disposició dels alumnes diferents recursos, com les lectures obligatòries, pautes de lectura i materials de reforç; mapes conceptuals, vídeos, lectures d’ampliació, així com els diversos recursos tecnològics de la plataforma INTRAWEB: eines pel treball en petit grup, els diaris del treball, ja sigui individual i en grup, l’editor col·laboratiu i els diferents instruments d’autoavaluació, a més a més del reforç sostingut i continuat del professor-tutor durant la realització del projecte.

Es tracta d’un programari que li servirà a l’alumnat com una eina per a la seva formació, mitjançant una xarxa de comunicació interna de l’Institut amb l’alumnat. El professorat també tindrà accés per tal de guiar i orientar als alumnes en el seu procés d’aprenentatge. Tot l’aprenentatge de la unitat didàctica concretada es realitzarà amb el suport de les TIC.

Amb l’anàlisi de casos l’alumnat realitza un raonament  que li porta a contrastar les seves conclusions amb els altres, a acceptar.-les i a expressar les seves pròpies aportacions, de forma que realitza un aprenentatge a treballar de forma col·laborativa i a la presa de decisions de forma grupal. Al portar a l’alumne a generar possibles solucions, desenvolupa al mateix temps la capacitat creativa, la capacitat d’innovació i representa un recurs per a connectar la teoria amb la pràctica.

Actividades Docente

.

Actividades Estudiante

.

Evaluación

.

- Seleccionar la millor conclusió en funció de les evidències recollides en un procés de

recerca, identificar els supòsits que s’han assumit al deduir-la, i argumentar-la tenint

present raons a favor i en contra.

- Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns casos dels efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la capa d’ozó i producció i gestió dels residus.

L’avaluació contínua o formativa, que té lloc durant el procés d’EA, té com a objectiu determinar les dificultats de cada alumne en el seu procés d’EA. Té la finalitat de proporcionar a cada alumne l’ajut pedagògic més adequat a cada moment del curs, i serveix, també, per valorar la programació que s’està desenvolupant, observar si els continguts i les activitats són els adequats per ajustar la intervenció educativa a les necessitats que es detecten. Es porta a terme de manera continuada al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Aquesta avaluació ha estat pensada per avaluar el procés d’ensenyament i la pròpia pràctica docent. S’establirà una observació sistemàtica de les diverses activitats que es plantejaran al llarg del projecte per tal de valorar si els alumnes van seguint el procés d’EA proposat i ajustar-lo si fos necessari. L’alumnat ha de mostrar que és capaç d’aplicar els coneixements apresos en l’anàlisi d’un nou problema i en la presa de decisions de manera argumentada i fonamentada en sabers i valors.

Notas

.

Creditos

Proyecto Creado Por Ana Marin Hidalgo - Utilizando A Eduteka.org

Responsive image

*Nota: toda la información que aparece en los Proyectos de Clase y WebQuest del portal educativo Eduteka es creada por los usuarios del portal.

Ficha técnica

Área:Ciencias Naturales

Asignatura:Biología

Edad: - No hay restriccion de edad - No hay restriccion de edad - No hay restriccion de edad

Duración:

Herramientas:

Auto Aplicaciones

Bases de datos

Blogs

Calendarios

Diagramas de flujo - proceso

Fotografía

logo IDEA

Crear proyectos de clase utilizando inteligencia artificial dando clic aquí